ఆ పామును 1.25 కోట్లకు అమ్మేద్దామనుకున్నారు.. తీరా ట్విస్ట్ ఏమిటంటే ఆ పామును 1.25 కోట్లకు అమ్మేద్దామనుకున్నారు.. తీరా ట్విస్ట్ ఏమిటంటే ఆ పామును 1.25 కోట్లకు అమ్మేద్దామనుకున్నారు.. తీరా ట్విస్ట్ ఏమిటంటే ఆ పామును 1.25 కోట్లకు అమ్మేద్దామనుకున్నారు.. తీరా ట్విస్ట్ ఏమిటంటే.